Music Files For B’nai Mitzvah Students

Click the download icon in the playlist to download the corresponding audio file.

KABBALAT SHABBAT

MAARIV

SIDDUR SIM SHALOM (BLUE BOOK) | SIDDUR KABBALAT SHABBAT (RED BOOK)
 1. Y’did Nefesh - P. 14 | Inside Back Cover
 2. L’chu N’ran’na - P. 15 | P. 8
 3. Shiru LAdonai - P. 16 | P. 10
 4. Adonai Malach Tageil - P. 17 | P. 12
 5. Mizmor, Shiru LAdonai - P. 18 | P. 14
 6. Adonai Malach Yirg’zu Amim - P. 19 | P. 16
 7. Mizmor L’David - P. 20 | P. 18
 8. L’cha Dodi #1 - P. 21 | P. 20
 9. L’cha Dodi #2 - P. 21 | P. 20
 10. L’cha Dodi #3 - P. 22 | P. 22
 11. Shabbat Candle Lighting - P. 301 | P. 112
 12. Mizmor Shir L’Yom HaShabbat - P. 23 | P. 24
 13. Tzadik Katamar - P. 23 | P. 24
 14. Edotecha - P. 24 | P. 26
 1. Barchu - P. 28 | P. 30
 2. Goleil Or - P. 28 | P. 30
 3. Ahavat Olam - P. 29 | P. 32
 4. Sh’ma - P. 30-31 | P. 34-38
 5. Umalchuto B’Ratzon - P. 32 | P. 40-42
 6. Malchut’cha Ra’u Va’necha - P. 32 | P. 42
 7. Ushmor Tzeiteinu - P. 33 | P. 44
 8. V’Shamru - P. 34 | P. 46
 9. Chatzi Kaddish - P. 34 | P. 48
 10. Yigdal - P. 53 | P. 110
 11. Kiddush - P. 49 | P. 88

SHABBAT SHACHARIT

SHABBAT MINCHA

SIDDUR SIM SHALOM (BLUE BOOK)
 1. Shochein Ad Marom v’Kadosh Sh’mo - P. 105
 2. uV’Mak-halot Riv’vot - P. 105
 3. Yishtabach Shimcha La-ad Malkeinu - P. 106
 4. Chatzi Kaddish - P. 106
 5. Barchu Et Adonai Ham’vorach - P. 107
 6. Yotzeir Or - P. 107
 7. Ein K’eirk’cha - P. 107
 8. Eil Adon - P. 108
 9. v’Chulam Potchim Et Pihem - P. 110
 10. L’Hakdish L’Yotz’ram - P. 110
 11. v’Ha’Ofanim - P. 110
 12. Or Chadash - P. 110
 13. v’Keirevtanu - P. 111
 14. v’Ahavta - P. 112
 15. vaYomeir Adonai - P. 113
 16. L’Dor vaDor Hu Kayam - P. 113
 17. Emet Sha’ata Hu - P. 113
 18. Ezrat Avoteinu (#1) - P. 114
 19. Ezrat Avoteinu (#2) - P. 114
 20. T’hilot L’Eil Elyon - P. 114
 21. Shira Chadasha - P. 114
 22. Tzur Yisra’el - P. 114
 23. Amidah Avot - P. 115B
 24. Amidah G’vurot - P. 115B
 25. Kedusha N’kadeish Et Shimcha Ba’Olam - P. 116
 26. Kedusha Az B’Kol Ra’ash Gadol - P. 116
 27. Kedusha Mimkomcha Malkeinu - P. 116
 28. Kedusha L’Dor VaDor - P. 116
 29. Kaddish Shaleim - P. 138
 30. Haftarah Blessings Before - P. 410
 31. Haftarah Blessings After - P. 410
 1. Ashrei: Ashrei Yoshvei Veitecha - P. 226
 2. Ashrei: T’hilat Adonai - P. 227
 3. Uva L’Tziyon: Uva L’Tziyon Go’eil - P. 227
 4. Uva L’Tziyon: V’Yift’chu V’Cha Yodei - P. 228
 5. Chatzi Kaddish (Mincha) - P. 229
 6. Va’ani T’filati - P. 229
 7. Vay’hi Binso’a - P. 229
 8. Gadlu - P. 230
 9. V’zot HaTorah - P. 231
 10. Y’hal’lu - P. 232
 11. Eitz Chayim Hi - P. 232
 12. Amidah: Avot - P. 234b
 13. Amidah: G’ulah - P. 234b
 14. Kedushah: N’Kadeish et Shimcha - P. 235
 15. Kedushah: L’Dor VaDor - P. 235
 16. Kaddish Shaleim - P. 247
 17. Aleinu - P. 248

TORAH TROPE

Click here for the PDF file with the Torah Trope in Hebrew. Each of the audio files below corresponds to a line in the document.

 1. Line 1 - Meircha Tipcha Etnachta
 2. Line 2 - Meircha Tipcha Sof-Pasuk
 3. Line 3 - Mahpach Pashta
 4. Line 4 - Yetiv
 5. Line 5 - Revi’a
 6. Line 6 - Kadma v’Azla, Geirshayim
 7. Line 7 - Darga, T’veir
 8. Line 8 - Pazeir, Telishot
 9. Line 9 - Zarka, Segol
 10. Line 10 - Meircha-K’fulah, Shalshelet, Yerach-ben-Yomo, Karnei-Farah
 11. Line 11 - Sof-Ha’Aliyah

HAFTARAH TROPE

Click here for the PDF file with the Haftarah Trope in Hebrew. Each of the audio files below corresponds to a line in the document.

 1. Line 1 - Meircha Tipcha Etnachta
 2. Line 2 - Meircha Tipcha Sof-Pasuk
 3. Line 3 - Mahpach Pashta
 4. Life 4 - Yetiv
 5. Line 5 - Revi’a
 6. Line 6 - Kadma v’Azla, Geirshayim
 7. Line 7 - Darga, T’veir
 8. Line 8 - Pazeir, Telishot
 9. Line 9 - Zarka, Segol
 10. Line 10 - Sof-HaHaftarah